ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง
พิชญา  ชูเพชร ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
เรวดี  เชาวนาสัย ปัจจัยจำแนกคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
สิทธิพงศ์  นกแอนหมาน สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จุฑาทิพย์ ชัยบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยม
ศึกษาเขต 16
ธนิสา   คูประเสริฐ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงในการประกัน
คุณภาพ ภายในตามการรับรู้ของบุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นฤมล  ศรียาเทพ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง
เบญจพร วาทีกานท์ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ปิยนนท์  แก้วบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับความเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3
พรนิพา  แก้วบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา
พินีภรณ์  หงษ์สามารถ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
มูนีเราะห์ เจ๊ะมิง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
วิรัตน์  เหมรินี ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดพัทลุง
อัญวีณ์  นทีพีรพันธุ์ การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
กัตติกา   อร่ามโชติ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของทหารพราน กรมทหารพรานที่ 48 จังหวัดนราธิวาส
จุฑารัตน์  ขุนเพ็ชร การมีส่วนร่วมของประชากรในการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี
อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
อาริยา  หมัดหลี ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ บริษัท วีระกร จำกัด
เส้นทางหาดใหญ่ – สุไหงโกลก
นุรมี หะสา ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยสำเร็จรูป
ในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงค์ ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ของผู้บริโภคเขตจังหวัดสงขลา

   ปี พ.ศ.   2559   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551  2550

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th