ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง
เชาวนี แก้วมโน องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตภาคใต้
ภัทร์กานต์ จันทร์มา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา
และเทศบาลนครหาดใหญ่
สิทธิพงศ์  นกแอนหมาน สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
วัชรศักดิ์ สงค์ปาน การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อบรรลุผลการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ธนกฤต สุทธินันทโชติ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พงศ์ศิริ แซ่ตัน พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ
: กรณีศึกษา ร้านไอศกรีม Swensen’s สาขา Big C สตูล
วันดี เจตนา กระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
เทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โสรญา มุธุศรี ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการกาจัดปลวกระบบเหยื่อ Xterm
: บริษัท เพสท์ การ์ด จากัด จังหวัดภูเก็ต
อภินันท์ พรหมทรัพย์ ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา
บริษัท พรหมทรัพย์ ขนส่ง จังหวัดสตูล
จรรจิรา เกตุรุ่ง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
ซารีล่า ลาหมีด การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รุชดี สันนะกิจ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
ลดารัตน์ ศศิธร การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
สุรชัย แซ่คู ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน กับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
อมราภัสร์ บุณยสิทธิ์เศวต ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
อัสมา พารึลทึ การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา
จิณฐภัศฌ์ เดชกุบ ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคำราชาศัพท์ของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองสงค์
กัมปนาท ปานสุวรรณ ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตารวจภูธรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขนิษฐา ปองผล คุณภาพการให้บริการตามทัศนะของผู้ใช้บริการศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมือง
ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดาััจังหวัดสงขลา
จิราภรณ์ มากสวัสดิ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้น้าประปาที่มีต่อการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชลี คงเย็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลในการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชานนท์ วิสุทธิชานนท์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ษณภร ชาติสุวรรณ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
วิภา หวันแหละ คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สมพงษ์ แก้วประยูร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สุพรรณี เกสรินทร์ บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โสภิดา ศรีนุ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
อนันต์ แม่กอง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
สีซาริสมี  วาแม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในระดับท้องถิ่นในอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
อามาลีนา มะสาเมาะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เหม หมัดอาหวา ระดับปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชน
ระดับอนุบาลเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
วิมล เดชะ การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีประจำตำบล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
อัมพวาณี แดงนุ้ย การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์เครือข่ายท่าแพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
สัมสุดดีน มรรคาเขต ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับบรรยากาศองค์การ
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของครู
สมใจ พรหมทองบุญ ประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

   ปี พ.ศ.   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551  2550

 

 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662