ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง
กิตติพร เนาว์สุวรรณ
จิระพร จันทภาโส
สิงหนาท เอียดจุ้ย ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นุรนัจมาล์ แวโด ปัจจัยแห่งความสาเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนราธิวาส
อทิตยา สุวรรณโณ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสงขลา
ซุบรี ม่วงกุ้ง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นาวาวี เจะอุมา ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
ไกรวัลย์ รัตนะ บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
จิราพร หมวดเพชร ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา
นุรฮานี หยาหลี ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ปรีดา หล๊ะ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างตารางคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ปี 2
ภักดี กั๋งเซ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการของผู้บริหารกับการบริหารแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล
ภาวิณี ขุนศรี การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน สังกัดเขตเทศบาลนครยะลา
กิติพงษ์ แหน่งสกูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผล
คำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับรูปแบบการเรียน การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์
กุลฤดี รัศมีสวัสด์ิ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการ สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับการสอนแบบปกติ
ธิติพงษ์ หน้องมา ผลของการใช้วิธีสอนแบบใช้สื่อมัลติมีเดียกับวิธีสอนแบบปกติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์
รัตนาภรณ์ ปานแก้ว สภาพการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาเอกชนใน จังหวัดสงขลา
สาริณี หนูหมาด การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทย โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณรงค์กร สุทธิศักดา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
อัมพาพร นพรัตน์ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2556

  ปี พ.ศ.   2559   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551  2550

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th