ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง
อิสมาแอล โตงนุแย ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
กิติพงษ์ แหน่งสกูล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับรูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์

กุลฤดี รัศมีสวัสดิ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการสอนแบบปกติ
จุฑาภรณ์ หวังกุหลำ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
วิธีสอนแบบโครงงานกับวิธีสอนแบบปกติ
ธิติพงษ์ หน้องมา ผลของการใช้วิธีสอนแบบใช้สื่อมัลติมีเดียกับวิธีสอนแบบปกติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์
ปัญสุธา ย่องลั่น ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนกลอนสุภาพในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
พิชญานิน ลายเจียร การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างการสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับวิธีสอนแบบปกติ
ภูมิพัฒน์ พิพิทธภัณฑ์ การเปรียบเทียบความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์และการสอนโดยใช้
บัตรภาพคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ลดาวัลย์ ภัทรวิวัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพื้นฐานงานศิลป์ เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
วิรัตน์ รื่นเริง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สาริณี หนูหมาด การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทย โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC
ร่วมกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
จำลอง สองเมือง
การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ดนัย วิริโย การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ดิษฐ์พงษ์ ปรัชญาภัทร สภาพและปัญหาการบริหารการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล
ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนรังสีอนุสรณ์ จังหวัดยะลา
โรฮานา หมู่เก็ม การทำงานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียน อำเภอเมืองสงขลา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
สาระ หวันละเบ๊ะ การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
ธนัชชา บินดุเหล็ม ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  ปี พ.ศ.   2559   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551  2550

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th