ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง
ฐานันดร ปูนิล บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง
พระสมุห์เกรียงไกร มหาปุญโญ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นำแบบการปกครอง ประชาธิปไตย ตามทัศนะพระพุทธศาสนาในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พระประยงค์ สิงห์แก้ว ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของผู้นำ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
พระครูธีรสุตคุณ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
อุสมาน ฮะบีบุรราห์มาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทำประกันชีวิตกับบริษัท กรุงไทย แอกซา จำกัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อภันตรี อาหลัง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
จิราภรณ์ นวลละออง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบร่วมโดยใช้เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล
กับการสอนแบบปกติ
ดวงมณี คงไชย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้ “มโนราห์” สำหรับโรงเรียนประถม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ปิยพงษ์ คงภักดี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วรรณทวี จันทร์สว่าง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพลเมืองดีในสังคม ประชาธิปไตย วิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
อรุณสิทธิ์ แซ่ลิ่ม ผลของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการเต้นแอโรบิกควบคู่กับการใช้โปรแกรมฝึกด้วยน้ำหนักของร่างกาย
นพพงศ์ คงประจักร การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นิเพาซาน วาบา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
นิฮานานี วาบา ปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
อาซียะ หมัดอาดัม พฤติกรรมการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
ตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน จังหวัดพัทลุง
อรรถพล สีแดง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
สุมาดี ทองคำ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

  ปี พ.ศ.   2559   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551  2550

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th