ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง
จิราภรณ์  สังข์แก้ว

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง
  ไวยากรณ์ระหว่างการเรียนโดยแบบฝึกทักษะและวิธีเรียนปกติของนักเรียนระดับชั้น
  ประถมศึกษาปีที่ 5

ลดาวัลย์ จันทร์มณี   ผลของวิธีการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ
  ในการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
ทิพวรรณ  ขัตติยะวรรณ

  ผลการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ทางการตลาดโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนสาขาวิชา
  การตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

อุดร  ปาณะศรี   บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
  ในจังหวัดปัตตานี
อัชอารี   เร๊ะดุมหลี   การปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชนสอน
  ศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
สุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์   สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบในจังหวัดพัทลุง
สุรกิจ  กิณเรศ

  ทักษะการบริหารของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามทัศนะของครูในสถานศึกษา
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

วสันต์ สาและอาแร

  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู้ตามทัศนะของข้าราชการครู
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

ระพิน   ชูทอง   บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  1
เฝาซี บิลโอ  

  การมีส่วนร่วมต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาน
  ศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสงขลา

ทิพย์ทิวาพร  ปานทอง   การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3
ทวี  จันทรัตน์   การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา
  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
จิราพร  สร้างอำไพ

  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

เบญจวรรณ  แก้วสวัสดิ์   การรับรู้คุณค่าตราสินค้าในธุรกิจให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต
  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
สุธาสินี จำดวง

  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และคุณลักษณะผู้ประกอบการกับความสำเร็จของการประกอบการ
  วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดสงขลากรณีศึกษา ภายใต้
  โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

  ปี พ.ศ.   2559   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551  2550

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th