ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง
ธนวัฒน์ พรหมจินดา   การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาผู้ช่วยทางการพยาบาล
พระมหาไพศาล ปสนฺนจิตฺโต   ปัญหาการจัดการศึกษาในศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดช้างไห้
  ตามความคิดเห็นครูผู้สอนและชุมชน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
รินทร์รดี  พิทักษ์   พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในทัศนะของครู
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
วรรณเพ็ญ วงศ์สุคนธ์   การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในโครงการ
  1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จังหวัดสงขลา
อมรินทร์ ขุนทองเพชร   การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  ตามการรับรู้ของครูผู้สอน
สุวัฒ  พันธฤทธ   ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล  สังกัดเทศบาล
  นครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
จงดี สมไทย   การจัดการความขัดแย้งของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทรงเกียรติ  เกตสมิง   ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ของผู้บริหารสถานศึกษา
  สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี
พระอุดมธรรมคณี   บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

  ปี พ.ศ.   2559   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551  2550

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th