ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง
ประทีป นาคอ่อน   การศึกษาความรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อระบบ การบำรุงรักษาทวีผล
  ที่ทุกคนมีส่วนร่วมบนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ
จำนงค์ แก้วเนื้ออ่อน   การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ของสถานศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
วัฒนา ถนอมศักดิ์   บทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการเรียนร่วมระหว่าง เด็กพิการกับเด็กปกติ
  ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดสงขลา

ฐานียา ชมมาก

  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ ปฐมวัยต้นแบบ
  เครือข่าย: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปล้องหอย อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
พระมหาชัชรินทร์ แก้วศรี
(จตฺตภโย)
  ภาวะผู้นำด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสังฆาธิการในอำเภอหาดใหญ่
  จังหวัดสงขลา
ศรีวิไล ยลสุริยันวงศ์   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2
สุดินทร์ ปีแนบาโง   ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านปาเระ ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

   ปี พ.ศ.   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551  2550

 

 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662