ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง
กาญจนา ปล้องอ่อน   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากชาเขียวในเขตอําเภอ
  หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กันยา สกุลดี   พฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านหนังสือในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พระครูวิจิตรศีลาจารย์   ปัญหาการดำเนินงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในจังหวัดสงขลา
ซูไรดา แก้ววิกรรม   การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขต
  พื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
ญาดา  กิตติเดชกุล   ขวัญในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อามลธิรา ศรีสมบัติ   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้โมบายคอมเมิร์ซของผู้บริโภคในเขตอำเภอ
  หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พระครูสังฆรักษ์  ชัยศักดิ์   ปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตภาคใต้

  ปี พ.ศ.   2559   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551  2550

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th