ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง
ปรัศนีย์ กายพันธ์   การตัดสินใจเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส
ฮาซัน ปัตยะบุตร

   ปี พ.ศ.   2558   2557   2556   2555   2554   2553   2552   2551  2550 

 

 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662