ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ชื่อ - สกุล
ชื่อเรื่อง
กิตติพร เนาว์สุวรรณ การพัฒนาตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
กิติพงษ์ แหน่งสกูล

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับรูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์

กุลฤดี รัศมีสวัสดิ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการสอนแบบปกติ
จุฑาภรณ์ หวังกุหลำ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
วิธีสอนแบบโครงงานกับวิธีสอนแบบปกติ
ธนัชชา บินดุเหล็ม ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ธิติพงษ์ หน้องมา ผลของการใช้วิธีสอนแบบใช้สื่อมัลติมีเดียกับวิธีสอนแบบปกติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์
เฉลิมศักดิ์ มูสิกะ สภาพ ปัญหา คุณภาพ และแนวทางพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ปัญสุธา ย่องลั่น ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนกลอนสุภาพในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
พิชญานิน ลายเจียร การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างการสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับวิธีสอนแบบปกติ
ลดาวัลย์ ภัทรวิวัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพื้นฐานงานศิลป์ เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
วิรัตน์ รื่นเริง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นพพงศ์ คงประจักร การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นิเพาซาน วาบา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
นิฮานานี วาบา ปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2

   Page 1 2 3 4 5

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th