ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
Template ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

::: Font THSarabun ใช้สำหรับพิมพ์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ::
::: Winrar โปรแกรมบีบอัดไฟล์ :::

รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก)


รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์


รูปแบบการพิมพ์สารนิพนธ์


 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662