ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์


 นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนสารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์

 นักศึกษาประสานกับหลักสูตรเพื่อปรึกษา / หารือเรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ร่วม

 เมื่อได้รับคำแนะนำจากหลักสูตรแล้วให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทาบทามโดยวาจา

 ในกรณีที่อาจารย์ที่นักศึกษาทาบทามโดยวาจาตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นแบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
(บว.1) ไปยังฝ่ายบัณฑิตศึกษา หากอาจารย์ที่ทาบทามยังไม่ตอบรับให้นักศึกษาประสานไปยังหลักสูตรเพื่อ ขอคำปรึกษา/หารืออีกครั้ง

 นักศึกษายื่นแบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (บว.1) ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาแล้ว ฝ่ายบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการเรื่องคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยเสนอคำสั่งฯ ต่อผู้อำนวยการสำนักวิชาการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อลงนามอนุมัติจากนั้นจะแจ้งไปยังนักศึกษาเพื่อทราบและ
ดำเนินการตามลำดับ

 เมื่อนักศึกษาทราบผลการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (3 บท) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับแก้

 นักศึกษาปรับแก้โครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  จากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง หากได้รับการอนุมัติสอบ ให้นักศึกษายื่นแบบขออนุมัติสอบโครงร่าง
(บว.2) ไปยังหลักสูตรเพื่อกำหนดวัน – เวลา และคณะกรรมการสอบ  เมื่อกำหนดวัน – เวลา และคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว  ให้นักศึกษาส่งแบบขออนุมัติฯ
พร้อมเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่จะสอบ จำนวน 4 เล่ม ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

 ฝ่ายบัณฑิตศึกษาดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ และเอกสารสอบไปยังคณะกรรมการ

 เมื่อคณะกรรมการสอบพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหากไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมให้นักศึกษาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา

 ฝ่ายบัณฑิตศึกษาตรวจสอบรูปแบบการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา หากไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมฝ่ายฯ จะแจ้งไปยังนักศึกษาเพื่อจัดทำ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เข้าเล่มปกสีขาว) จำนวน 3 เล่ม และนำส่งฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล

 หลังจากส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เข้าเล่มปกสีขาว) เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ตามลำดับ

 นักศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (5 บท) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับแก้ หากอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้สอบ ให้นักศึกษายื่นแบบขออนุมัติสอบ 5 บท
(บว.4)  ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สอบ จากนั้นให้นักศึกษาชำระค่าสอบ 5 บท จำนวน 1,500 บาท(เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโท)
ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (S.O.S.) และส่งไปยังหลักสูตรเพื่อกำหนดวัน – เวลา และคณะกรรมการสอบ  เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว  ให้นักศึกษาส่งแบบขออนุมัติฯ
พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่จะสอบ จำนวน 4 เล่ม ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

 ฝ่ายบัณฑิตศึกษาดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ และเอกสารสอบไปยังคณะกรรมการ

 เมื่อคณะกรรมการสอบพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหากไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมให้นักศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา
พร้อมกับส่งไฟล์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อตรวจการคัดลอกวรรณกรรม (บว.19)

 ฝ่ายบัณฑิตศึกษาตรวจสอบรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาหากไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมฝ่ายฯ จะแจ้งไปยังนักศึกษาจัดทำ (ร่าง)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และรับหน้าอนุมัติ นำไปเสนอต่อคณะกรรมการสอบทุกท่านเพื่อลงนามอนุมัติวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 หลังจากคณะกรรมการสอบลงนามในหน้าอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เข้าเล่มปกสีเลือดหมู) จำนวน 3 เล่ม ,
แผ่น CD ไฟล์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จำนวน 1 แผ่น และเอกสารตามที่กำหนดใน บว.11 พร้อมแนบแบบขอส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.11)
ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

 ฝ่ายบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามแบบขอส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บว.11) จากนั้นจะดำเนินการ
ส่งระดับคะแนนผลการเรียน (วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์) และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ไปยังสำนักทะเบียน และประมวลผลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป