ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 

นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต / วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิตแรก


นักศึกษาประสานกับหลักสูตรเพื่อปรึกษา / หารือเรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ร่วม

เมื่อได้รับคำแนะนำจากหลักสูตรแล้วให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทาบทามโดยวาจา


ในกรณีที่อาจารย์ที่นักศึกษาทาบทามโดยวาจาตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้นักศึกษาดำเนินการ
ยื่นแบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (สวก.บว.1) ไปยังฝ่ายบัณฑิตศึกษา แต่หากอาจารย์ที่ทาบทามยังไม่ตอบรับให้
นักศึกษาประสานไปยังหลักสูตรเพื่อขอคำปรึกษา / หารืออีกครั้ง

เมื่อนักศึกษายื่นแบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (สวก.บว.1) ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาแล้ว ฝ่ายบัณฑิตศึกษาจะ
ดำเนินการเรื่องคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยเสนอคำสั่งฯ ต่อ
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษเพื่อลงนามอนุมัติจากนั้นจะแจ้งไปยังนักศึกษาเพื่อทราบและดำเนินการตามลำดับ

เมื่อนักศึกษาทราบผลการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
(3 บท) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับแก้

เมื่อนักศึกษาปรับแก้โครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษายื่นแบบตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (สวก.บว.3)
ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์โครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

หลังจากฝ่ายบัณฑิตศึกษาตรวจสอบและนักศึกษาแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ฯ เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษายื่นแบบขออนุมัติ
สอบโครงร่าง (สวก.บว.2) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สอบ และส่งแบบขออนุมัติฯ พร้อมเล่มโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่จะสอบ จำนวน 5 เล่ม ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาดำเนินการจัดสอบและแจ้งกำหนดการสอบไปยังนักศึกษา

เมื่อคณะกรรมการสอบพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบจากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหากไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมให้นักศึกษาเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาตรวจสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
หากไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานฯ จะแจ้งไปยังนักศึกษาเพื่อให้จัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
(เข้าเล่มปกสีขาว) จำนวน 3 เล่ม และนำส่งฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล

หลังจากส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เข้าเล่มปกสีขาว) เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ให้
ลงทะเบียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่เหลือเพื่อดำเนินการทำวิทยานิพนธ์บทที่ 4 และบทที่ 5 ตามลำดับ

นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  จำนวน  5 เล่ม และแผ่นบันทึกข้อมูล
(แผ่น CD)  โดยบันทึกเป็น File Word และ File PDF  จำนวน  2  แผ่น (ดูรายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เรื่อง แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

เมื่อนักศึกษาปรับแก้วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษายื่นแบบตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (สวก.บว.3)
ณ สฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์

หลังจากฝ่ายบัณฑิตศึกษาตรวจสอบและนักศึกษาแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ฯ เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษายื่นแบบ
ขออนุมัติสอบ 5 บท (สวก.บว.4) ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สอบ จากนั้นให้นักศึกษาชำระค่าสอบ 5 บท
จำนวน 1,500 บาท ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (S.O.S.) และส่งแบบขออนุมัติสอบ 5 บท พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ที่จะสอบจำนวน 5 เล่ม ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาดำเนินการจัดสอบและแจ้งกำหนดการสอบไปยังนักศึกษา

เมื่อคณะกรรมการสอบพิจารณาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบ จากนั้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหากไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมให้นักศึกษาเสนอวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อีกครั้ง

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาตรวจสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบ
หากไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานฯ จะแจ้งไปยังนักศึกษาจัดทำ (ร่าง) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และรับหน้าอนุมัติ
นำไปเสนอต่อคณะกรรมการสอบทุกท่านเพื่อลงนามอนุมัติวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

หลังจากคณะกรรมการสอบลงนามในหน้าอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เข้าเล่มปกสีเลือดหมู) จำนวน 5 เล่ม พร้อมแนบแบบขอส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (สวก.บว.11)
ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา


ฝ่ายบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามแบบขอส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (สวก.บว.11)
จากนั้นจะดำเนินการส่งระดับคะแนนผลการเรียน (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ไปยังสำนักทะเบียน
และประมวลผลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป
 
* รายละเอียดข้อมูลที่นักศึกษาต้องส่งพร้อมกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ * << click
 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662