ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย


   แหล่งข้อมูลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 


  • มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
    The 7th International Forum on  Public Relations and Advertising ภายในวันที่ 15 สิ่งหาคม 2557
 


 

 


ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662