ประกาศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


เอกสารและข้อมูลที่นักศึกษาต้องส่งฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อขอส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

1. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จำนวน 3 เล่ม

2. แผ่น CD จำนวน 1 แผ่น (ทำหน้าปก CD ให้เรียบร้อย)

***รายละเอียดข้อมูลที่ต้องมีใน CD ให้แยก Folder เป็น 3 Folder ** ได้แก่
1. Folder ชื่อ “ข้อมูลฉบับสมบูรณ์” ต้องมีรายละเอียด และตั้งชื่อไฟล์ดังต่อไปนี้ (มีทั้งไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF)
- ชื่อไฟล์ Title ประกอบด้วย ข้อมูลหน้าปก
- ชื่อไฟล์ Abstract ประกอบด้วย ข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
- ชื่อไฟล์ Content ประกอบด้วย ข้อมูลกิตติกรรมประกาศ สารบัญ รายการตาราง รายการภาคประกอบ
- ชื่อไฟล์ Chapter 1 ประกอบด้วย ข้อมูลบทที่ 1
- ชื่อไฟล์ Chapter 2 ประกอบด้วย ข้อมูลบทที่ 2
- ชื่อไฟล์ Chapter 3 ประกอบด้วย ข้อมูลบทที่ 3
- ชื่อไฟล์ Chapter 4 ประกอบด้วย ข้อมูลบทที่ 4
- ชื่อไฟล์ Chapter 5 ประกอบด้วย ข้อมูลบทที่ 5
- ชื่อไฟล์ Bibliography ประกอบด้วย ข้อมูลบรรณานุกรม
- ชื่อไฟล์ Appendix ประกอบด้วย ข้อมูลภาคผนวก และ ประวัติผู้วิจัย
- ชื่อไฟล์ (รหัสนักศึกษา) ประกอบด้วย ข้อมูลรวมเล่มฉบับสมบูรณ์

2. Folder ชื่อ “บทความ” ที่เป็นบทความนำเสนอเวทีวิจัย หรือ บทความตีพิมพ์ลงวารสาร (ไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF)

3. Folder ชื่อ “ข้อมูลวิเคราะห์” ต้องมีรายละเอียดดังนี้
- Folder ชื่อ “ข้อมูลวิเคราะห์” ต้องมีรายละเอียดดังนี้
- ข้อมูล DATA ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี)
- ข้อมูล DATA ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ข้อมูลอื่น ๆ

4. แบบขอส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ (สวก.บว.11) จำนวน 1 ชุด

5. กรณีที่ทำวิทยานิพนธ์ (ป.โท และ ป.เอก) ให้ยื่นหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการ

6. กรณีทำสารนิพนธ์ หากมี ให้ยื่นหลักฐานการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ในวารสารวิชาการหรือ การประชุมวิชาการ

7. หลักฐานการคัดลอกวรรณกรรม