ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ระเบียบบัณฑิตศึกษา

ระเบียมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2557
ระเบียมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2558
ระเบียมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2559
 
ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์
  - การเขียนเอกสารอ้างอิงและการอ้างใช้ระบบ APA
 
คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา2556
คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา2557
คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา2558
คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา2559
 
แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
  - การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
  (หนังสือที่   ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549)
  - ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ   พ.ศ. 2545
  - ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
  - ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก
  ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
 

 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662