ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
Journal Club

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ประจำปีพุทธศักราช  2559
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ครั้งที่

วันที่

เดือน

หมายเหตุ

1
15
มกราคม
- กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทุกวันศุกร์  สัปดาห์ที่  2  ของเดือน

- วันศุกร์ที่  2  ของเดือนสิงหาคมคือวันที่ 12 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
2
12
กุมภาพันธ์
3
11
มีนาคม
4
8
เมษายน
5
13
พฤษภาคม
6
10
มิถุนายน
7
8
กรกฎาคม
8
19
สิงหาคม
9
9
กันยายน
10
14
ตุลาคม
11
11
พฤศจิกายน
12
9
ธันวาคม

 

 


 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662