ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
Journal Club

ตารางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฟังบรรยาย Journal Club

ชื่อ - สกุล

หัวข้อ

วัน-เวลา

สถานที่

นางโสภิดา
ศรีนุ่น

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเบตง จังหวัดยะลา

4 ก.ค.58
09.00-12.00น

ห้องประชุมสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

ร.ต.ท.กัมปนาท ปานสุวรรณ

ทัศนคติและความพึงพอใจขชองประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานนีตำรวจภูธรหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

4 ก.ค.58
09.00-12.00น

ห้องประชุมสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

น.ส.จิราภรณ์
มากสวัสดิ์

ความพึงพอใจของผู้ใช้นำประปาที่มีต่อการให้บริหารของการประปา ส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4 ก.ค.58
09.00-12.00น

ห้องประชุมสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

น.ส.ชลี คงเย็น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลในการจ้างแรงงานต่างด้าวของ ผู้ประกอบการในประเทศไทย ศึกษากรณีอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4 ก.ค.58
09.00-12.00น

ห้องประชุมสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

น.ส.วิภา
หวันแหละ

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลหาดใหญ่
่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4 ก.ค.58
09.00-12.00น

ห้องประชุมสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

น.ส.อามาลีนา มะสาเมาะ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกองคืการบริหารส่วนตำบลพร่อน
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

4 ก.ค.58
09.00-12.00น

ห้องประชุมสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

นางขนิษฐา
ปองผล

คุณภาพการให้บริการตามทัศนะของผู้บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
ปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

4 ก.ค.58
09.00-12.00น

ห้องประชุมสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

นายสิงหนาท
เอียดจุ้ย

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

20 มิ.ย. 58
09.00-12.00น.

ห้องประชุมกัปตัน

นายธนกฤต
สุทธินันทโชติ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติ
ธารเสด็จเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 มิ.ย. 58
09.00-12.00น

ห้องประชุมกัปตัน

นายพิเชฐ
ฤทธิโต

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าชัวร์ของ
ผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

20 มิ.ย. 58
09.00-12.00น

ห้องประชุมกัปตัน

น.ส.เกวลิน
สร้อยสะอาด

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
กลับมาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมซ้ำ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

20 มิ.ย. 58
13.00-16.00 น.

ห้องประชุมสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

น.ส.มารีนา
อาแว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย

20 มิ.ย. 58
13.00-16.00 น.

ห้องประชุมสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

น.ส.รัศมี
ทองศรีเทพ

ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวหาดใหญ่ที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของ นักท่องเที่ยวต่างชาติ

20 มิ.ย. 58
13.00-16.00 น.

ห้องประชุมสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

น.ส.จิณฐภัศน์
เดชกุบ

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำราชาศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรเรียนบ้านคลองสงค์

16 พ.ค. 58
9.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมสำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

 


 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th