คำสั่ง

ข่าวประกาศ

 

 

 

ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
18 ตุลาคม 2561 13.00 - 16.00 น
ห้องประชุมกัปตัน

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสงขลาและสตูล : การศึกษาพหุกรณี

กวิสรา  มั่นคงบิลหมัด
19 ตุลาคม 2561 09.00 - 11.30 น.
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอหาดใหญ่

กัลยา  กิตยวัฒน์
25 ตุลาคม 2561 09.00 – 10.30 น.
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 พาตีฮะห์  เดเบาะ
25 ตุลาคม 2561 10.30 – 12.00 น.
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 สีวรรณ์ ไชยกุล
25 ตุลาคม 2561 12.00 – 13.30 น.
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตสองทะเล จังหวัดสงขลา สมจิตต์  มุสิกรังศรี
2 พฤศจิกายน 2561 09.30 – 11.30 น.
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การนิเทศแบบร่วมพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
อามีเนาะ  สาเล็ง