Announcement /ข่าวประกาศ

 

 

 

ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
25 กันยายน 2560 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกัปตัน
ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของ
นักเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภัคชุดา เสรีรัตน์ 
25 กันยายน 2560 13.00 - 1500 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ในภาคใต้ของประเทศไทย

อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ 
5 ตุลาคม 2560   09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สหัทนา ชัยรีี
5 ตุลาคม 2560   13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์เนื้อโคแปรรูปในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อัสมีย์ เจะมามะ
20 ตุลาคม 2560 08.30 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมกัปตัน
ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์กร กับประสิทธิผลองค์การของ
เทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
กิตติ์รวี เลขะกุล
20 ตุลาคม 2560 10.30 - 12.30 น.
ณ ห้องประชุมกัปตัน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับบทบาทหน้าที่ของ
นายอำเภอในประเทศไทย
กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์

***หากท่านใดสนใจเข้าร่วมฟัง สามารถแจ้งชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ