ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ภาพกิจกรรม
วันที่
ภาพเหตุการณ์
18 ต.ค. 2558
พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
19 ก.ย. 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Hatyai University Journal Club ครั้งที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Hatyai University Journal Club ครั้งที่ 1

พ.ศ.2558 |พ.ศ.2557 |พ.ศ.2556 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2553 |
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662