ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ภาพกิจกรรม
วันที่
ภาพเหตุการณ์
พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556
6 สิงหาคม 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
25 มิถุนายน 2557
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียน วรรณกรรม ด้วยโปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์” ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
30 เมษายน-
5 พฤษภาคม 2557
นักศึกษาปริญญาเอกศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมัน
22 พฤษภาคม 2557 โครงการศึกษาดูงานระบบวิทยานิพนธ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 พฤษภาคม 2557 โครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
19 – 20 เมษายน 2557 โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

พ.ศ.2558 |พ.ศ.2557 |พ.ศ.2556 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2553 |
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th