ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ภาพกิจกรรม
วันที่
ภาพเหตุการณ์
24 พฤศจิกายน 2556 พิธีประทาน ปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555
5 ตุลาคม 2556 โครงการการเขียนรายงานและบทความทางวิชาการ
21 กันยายน 2556 โครงการสัมมนาวิชาชีพครูกับการเรียนรู้แห่งศตวรรษ ที่ 21
11 - 14 กันยายน 2556 โครงการศึกษาดูงานการบริหาร จัดการองค์กรส่วนท้องถิ่น
17 สิงหาคม 2556 พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิืตศึกษา
10-12 มิถุนายน 2556 โครงการยกระดับการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
1 มิถุนายน 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
10 พฤษภาคม 2556 การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย"
2-3 พฤษภาคม 2556 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในมหาวิทยาลัยยุคใหม่
25-29 มีนาคม 2556 ลงพื้นที่วิจัยโครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอบรมมัคคุเทศก์รำแดง
9 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการสัมมนาตรียมครูไทยพร้อมรับโอกาสใหม่ในประชา-คมอาเซียนและใบประกอบ วิชาชีพครูกับการพัฒนาครูสู่เส้นทางครูมือชาชีพ

พ.ศ.2558 |พ.ศ.2557 |พ.ศ.2556 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2553 |
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th