ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ภาพกิจกรรม
วันที่
ภาพเหตุการณ์
27 ธันวาคม 2555 งานทำบุญปีใหม่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
1 ธันวาคม 2555 ประชุมการจัดทำหลักสูตรการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอบรมมัคคุเทศก์ฯ
25 พฤศจิกายน 2555 การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
22 กันยายน 2555 พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
2 – 5 สิงหาคม 2555 โครงการดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย   
1 กันยายน 2555 พิธีประสาทปริญญารุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2554
7-10 สิงหาคม 2555 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพฯ
25-26 มิถุนายน 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
19 พฤษภาคม 2555 โครงการสัมมนาและฟังบรรยาย เรื่อง "Tablet เปิดโลกการเรียนรู้สู่ห้องเรียนยุค Digital"
9 มิถุยายน 2555 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2-3 กุมภาพันธ์ 2555 โครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

พ.ศ.2558 |พ.ศ.2557 |พ.ศ.2556 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2553 |
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th