ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 11 มีนาคม 2559

ฺฺฺ
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662