ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 30 ตุลาคม 2558
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ฺฺฺ<< กลับไปหน้าภาพกิจกรรม
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662