ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

       แบบฟอร์มออนไลน์เป็นบริการเสริมที่ทางสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อำนวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถใช้บริการได้ภาคใต้เงื่อนไขดังนี้
1. นักศึกษารับผิดชอบในการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
2. พิมพ์แบบฟอร์มเพื่อขอความเห็นและลายเซ็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. นักศึกษานำแบบฟอร์มที่มีลายเซ็นสมบูรณ์แล้ว มาติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการ


คำร้องทั่วไป

บว.18 แบบคำร้องทั่วไป
บว.14 ใบลาออก

งานทะเบียน

บว.8 แบบขออนุญาตลาเรียน
บว.9 แบบขอเปลี่ยนแผนการศึกษา
บว.15 แบบลงทะเบีนยเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยน section
บว.16 แบบรักษาสภาพ / ลาพักการเรียน
บว.17 แบบขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
บว.2 แบบขออนุมัติสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธขั้นตอนการขอสอบโครงร่างฯ
บว.3 แบบตรวจสอบเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
บว.4 แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ขั้นตอนการขอสอบ
บว.5 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ
บว.6 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษา
บว.7 แบบคำร้องขอสอบประมวลความรู้
บว.10 แบบขอส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
บว.11 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
บว.12 แบบฟอร์มขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือการวิจัย
บว.13 แบบขอหนังสือลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย
     

รายงานความก้าวหน้า

 

 

 


 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th