การสมัครสมาชิก

         ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกวารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา และ กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราษฏร์อุทิศ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี XXX-X-XXXXX-X จัดส่งไปยัง

บรรณาธิการวารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110