วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา ยินดีรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา

บทความวิจัย

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัททวีฟาร์ม จำกัด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
         ::ทวิช อุศมา:: .................................................................................................................................................1

การบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16
         ::บุญทวี  นิยมเดชา,  จรัส  อติวิทยาภรณ์,  และ รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ:: ........................................................... 17

คุณภาพชีวิตและบรรยากาศการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
         ::ฤทัยรัตน์  ทองเต็มแก้ว,   นิรันดร์ จุลทรัพย์, และ   จิดาภา สุวรรณฤกษ์:: ......................................................... 34

ความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท
         ::ธีรพร ทองขะโชค:: ...................................................................................................................................... 51

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของมัสยิด ตำบลปริก  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา
         ::วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, จอมภพ แววศักดิ์, ชูลีรัตน์  คงเรือง, นุกูล  ชิ้นฟัก, และ ปราณี หนูทองแก้ว:: .................... 62

การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกปรอดหัวโขนเคราแดง
ในสภาพเลี้ยงขังกรง
         ::พิชศาล พันธุ์วัฒนา:: .................................................................................................................................... 71