วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา ยินดีรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา

บทความวิจัย

กระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุน หมู่บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่
เขต 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
         ::วันดี เจตนา ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และวิชัย รัตนากีรณวร:: ..................................................................................1

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
         ::นุรฮานี หยาหลี รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ และดวงจิต แก้วอุบล:: ................................................................... 24

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา-สตูล 43
         ::กังวาน ไตรสกุล วิชัย รัตนากีรณวร และนงนภัสส์ มากชูชิต:: .......................................................................... 43

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการของผู้บริหารกับ การบริหารแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา-สตูล
         ::ภักดี กั๋งเซ่ง วิชัย รัตนากีรณวร และนงนภัสส์ มากชูชิต:: ................................................................................. 61

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับบรรยากาศ
องค์การในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาตาม ความคิดเห็นของครู
         ::สัมสุดดีน มรรคาเขต สุจิตรา จรจิตร และเรวดี กระโหมวงศ์ :: ......................................................................... 77

การสร้างแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
         ::สุไรละ บิลตะเย็บ สธน เสนาสวัสดิ์ และทัศนีย์ ประธาน:: ................................................................................ 90