เจ้าของ

        มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ที่ปรึกษา       

 •         อาจารย์ประณีต   ดิษยะศริน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน   สัตยารักษ์
          อาจารย์ ดร.ธารพรรษ   สัตยารักษ์

บรรณาธิการ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว   จันทร์กิ่งทอง


บรรณาธิการจัดการ  

 •          อาจารย์สุภาวดี   ธรรมรัตน์
 • กองบรรณาธิการวิชาการ

   •         รองศาสตราจารย์พรชัย   ลิขิตธรรมโรจน์
   •         รองศาสตราจารย์ ดร.ประชุม รอดประเสริฐ
   •         รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
            รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์   เอกเพชร
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา   บุญปราการ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรวุฒิ   ชอบพิเชียร
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์   ลิ้มโยธิน
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ   ปานเจี้ยง
   •         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรศิริ   ชูรักษ์
            อาจารย์ ดร.ยรรยง   คชรัตน์
            อาจารย์ ดร.วรลักษณ์   ลลิตศศิวิมล
            อาจารย์ ดร.ปรีดา   เบ็ญคาร
            อาจารย์ ดร.มนต์ทิวา   ไชยแก้ว
            อาจารย์ ดร.สุภาวดี   สุทธิรักษ์
            อาจารย์ ดร.กฤษดี   พ่วงรอด
            อาจารย์ ดร.ธีรพร   ทองขะโชค

  กองบรรณาธิการด้านภาษา

          อาจารย์ ดร.ชุติมา   หวังเบ็ญหมัด
          อาจารย์ ดร.พัชรี   เช็บบึนเนอร์
          อาจารย์ ดร.ลีลี่   รัศมีมณฑล
          Dr.Seyedsaber  Alavihosseini


  กองจัดการธุรการ

   •         อาจารย์วิมล   งามยิ่งยวด
            นางสาวพรธิดา   ระยับแสงมงคล