ติดต่อวารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา

สถานที่ติดต่อ

บรรณาธิการวารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074 - 200357
E-mail: gradejournal@hu.ac.th