ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
You are visitor number
16801
Since June 9, 2011
 
วันที่สอบ
เวลา /
สถานที่
ชื่อเรื่อง
นักศึกษา
17 พ.ค. 60 15.00 – 17.00 น.
ห้องประชุม
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจตามเอกสาร
ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขางานภาษาต่างประเทศโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบ 5W1H
สุพจน์
จันทรจิตร
20 พ.ค. 60 13.00 – 15.00 น.
ห้องประชุม
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิของผู้บริโภค
ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สหัทนา
ชัยรี
20 พ.ค. 60 15.00 – 17.00 น.
ห้องประชุม
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ปัจจัย ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อ
การกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
รัศมี
ทองศรีเทพ
21 พ.ค. 60 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นราธิวาส เขต1
ชุติมา 
ศิริไพรวัน
21 พ.ค. 60 13.00 – 15.00 น.
ห้องประชุม
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูใน
ศูนย์การศึกษาของระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โซนเศรษฐกิจ จังหวัดสงขลา
พระชรอ
ยากองโค
24 พ.ค. 60 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุม
ฝ่ายบัณฑิตศึกษ
สมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3
อาราฟัต
หัดหนิ
24 พ.ค. 60 13.00 – 16.00 น.
ห้องประชุม
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
พระมหาสุชาติ
เจ้า
       
       
 
หากท่านใดสนใจเข้าร่วมฟัง
สามารถแจ้งชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ
 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จัดโดย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
(ระหว่างวันที่ 20-21ตุลาคม 2559)
   
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เทคโนโลยี
กับการบริหารจัดการ จัดโดย มหาวิทยาลัย
การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น
(ปิดรับบทความ 10 พฤษภาคม 2559)
   
 
 
 
 
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)
   
กำหนดการลงทะเบียนประจำภาค
การศึกษาที่ 1/255
8
   
กำหนดการลงทะเบียนประจำภาค
การศึกษาฤดูร้อน/2557
   
ประกาศสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ ภาคข้อเขียน(ครั้งที่2)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประจำปี 2556

 
 
พิธีประทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th