ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
You are visitor number
17270
Since June 9, 2011
 
วันที่สอบ
เวลา /
สถานที่
ชื่อเรื่อง
นักศึกษา
24 มิ.ย. 60
09.00-12.00น.
ห้องประชุมกัปตัน
การสังเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรรณิกา  เพชรนุ้ย
25 มิ.ย. 60
09.00-12.00น.
ห้องประชุม
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
กับการเรียนแบบปกติ
เสาวณี
แก้วสามสี
25 มิ.ย. 60
13.00 – 16.00น.
ห้องประชุม
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงาน
เป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
ศิริมาดา
เฉลิมบุญ 
27 มิ.ย. 60
13.30 – 15.30น.
ห้องประชุม
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ผลการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล จังหวัดสตูล
ณรงค์ชัย
ศิริไพศาล
       
       
 
หากท่านใดสนใจเข้าร่วมฟัง
สามารถแจ้งชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ
 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จัดโดย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
(ระหว่างวันที่ 20-21ตุลาคม 2559)
   
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เทคโนโลยี
กับการบริหารจัดการ จัดโดย มหาวิทยาลัย
การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น
(ปิดรับบทความ 10 พฤษภาคม 2559)
   
 
 
 
 
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)
   
กำหนดการลงทะเบียนประจำภาค
การศึกษาที่ 1/255
8
   
กำหนดการลงทะเบียนประจำภาค
การศึกษาฤดูร้อน/2557
   
ประกาศสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ ภาคข้อเขียน(ครั้งที่2)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประจำปี 2556

 
 
พิธีประทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662