ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
การขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เรื่อง แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


เอกสารและข้อมูลที่นักศึกษาต้องส่งฝ่ายบัณฑิตศึกษา
เพื่อขอส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
    

1. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  จำนวน 5 เล่ม

2. แผ่น CD  จำนวน 2 แผ่น (ทำหน้าปก CD ให้เรียบร้อย)
       ***รายละเอียดข้อมูลที่ต้องมีใน CD ให้แยก Folder เป็น 3 Folder ** ได้แก่
      1. Folder  ชื่อ  “ข้อมูลฉบับสมบูรณ์”  ต้องมีรายละเอียด และตั้งชื่อไฟล์ดังต่อไปนี้ (มีทั้งไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF)
                 -
ชื่อไฟล์  Title                      ประกอบด้วย  ข้อมูลหน้าปก
                 - ชื่อไฟล์  Abstract                ประกอบด้วย  ข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
                 - ชื่อไฟล์  Content                 ประกอบด้วย  ข้อมูลกิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  รายการตาราง  รายการภาคประกอบ
                 - ชื่อไฟล์  Chapter 1             ประกอบด้วย  ข้อมูลบทที่ 1
                 - ชื่อไฟล์  Chapter 2             ประกอบด้วย  ข้อมูลบทที่ 2
                 - ชื่อไฟล์  Chapter 3             ประกอบด้วย  ข้อมูลบทที่ 3
                 - ชื่อไฟล์  Chapter 4             ประกอบด้วย  ข้อมูลบทที่ 4
                 - ชื่อไฟล์  Chapter 5             ประกอบด้วย  ข้อมูลบทที่ 5
                 - ชื่อไฟล์  Bibliography       ประกอบด้วย  ข้อมูลบรรณานุกรม
                 - ชื่อไฟล์  Appendix             ประกอบด้วย  ข้อมูลภาคผนวก และ ประวัติผู้วิจัย
                 - ชื่อไฟล์ (รหัสนักศึกษา)    ประกอบด้วย  ข้อมูลรวมเล่มฉบับสมบูรณ์      
      2. Folder  ชื่อ  “บทความ”  ที่เป็นบทความนำเสนอเวทีวิจัย หรือ บทความตีพิมพ์ลงวารสาร (ไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF)
      3. Folder  ชื่อ  “ข้อมูลวิเคราะห์” ต้องมีรายละเอียดดังนี้

                    - Folder  ชื่อ  “ข้อมูลวิเคราะห์” ต้องมีรายละเอียดดังนี้
                     - ข้อมูล  DATA  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี)
                     - ข้อมูล  DATA  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
                     - ข้อมูลอื่น ๆ

3. แบบรายงานผลพิจารณาสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  จำนวน 1 ชุด (ผลการตรวจสอบล่าสุด)
4. แบบขอส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ (สวก.บว.11) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา)
5. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประทับตรา “ผลการตรวจสอบ” แก้ไขครบทุกประการ
6. กรณีที่ทำวิทยานิพนธ์ (ป.โท และ ป.เอก) ให้ยื่นหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการ
7. กรณีทำสารนิพนธ์ หากมี ให้ยื่นหลักฐานการเผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ในวารสารวิชาการหรือ การประชุมวิชาการ
8. หลักฐานการคัดลอกวรรณกรรม


 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th