ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม

ปฏิทินการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2559
ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินาถ

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559(ภาคบ่าย)

วันอาทิตย์ที่ 14  สิงหาคม  2559

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 3
กันยายน 2559

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา ผ่านระบบ eService 
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 5
กันยายน 2559

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสายและ เพิ่มรายวิชาผ่านระบบ
eService ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2559                                                        

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน –วันเสาร์ที่ 5
พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ผ่านระบบ eService 

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559

โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่  ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  2

วันเสาร์ ที่ 15 – อาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559

สอบกลางภาคประจำปีการศึกษาที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559

โครงการวันปิยมหาราช

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2559

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบ eService ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน – วันจันทร์ที่ 28
พฤศจิกายน 2559

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน 
ผ่านระบบ eService ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 30
พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ประจำภาคการศึกษา
ที่ 2/2559 ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน –
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559

นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService รอบแรก

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559

อบรมการใช้  Template  และรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ครั้งที่  1 

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559

วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2559

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ที่ 17 – อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันเสาร์ที่  24 – อาทิตย์ที่  25  ธันวาคม  2559

สอบประมวลความรู้  (Comprehensive)  ภาคการศึกษาที่  1/2559

วันจันทร์ที่  26-วันพุธที่ 28
ธันวาคม 2559         

นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService รอบ  2

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559

โครงการสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 – วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559

วันหยุดปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559

วันหยุดวันสิ้นปี

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560

วันหยุดวันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560

วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันอังคารที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560

วันหยุดปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันเสาร์ที่ 7  มกราคม 2560

เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันเสาร์ที่ 7 – วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย และเพิ่มรายวิชา  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ผ่านระบบ eService

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ผ่านระบบ eService

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ซ้อมย่อย

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ซ้อมใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา  2558

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันเสาร์ที่ 4 – อาทิตย์ที่  5 
มีนาคม 2560

สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  3/2560

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560

วันหยุดวันจักรี

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560

วันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันจันทร์ที่ 10 – วันพุธที่ 12
เมษายน 2560

วันหยุดพิเศษเทศกาลสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560

วันหยุดวันสงกรานต์

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

อบรมการใช้  Template  และรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ครั้งที่  2

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน –
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2559 ผ่านระบบ eService

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน – วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2559
ผ่านระบบ eService

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน – วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2559
ผ่านธนาคารฯที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ e-Service  รอบแรก

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560

วันหยุดวันฉัตรมงคล

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560

วันหยุดวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560

วันหยุดวันพืชมงคล

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2560

วันเสาร์ที่ 20 – อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันศุกร์ที่ 26, วันจันทร์ที่ 29 -
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม และ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560

วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม –
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่
2/2559 ผ่านระบบ eService  รอบ  2

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

บุคลากรเริ่มทำงาน

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน –
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา เปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2559 ผ่านระบบ eService

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน –
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย  เพิ่มรายวิชา เปลี่ยน Section และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2559 ผ่านระบบ eService

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน –
14 มิถุนายน 2560

นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสายประจำภาควันพุธที่ การศึกษาฤดูร้อน/2559
ผ่านธนาคารที่กำหนดและนักศึกษาชำระเงินค่าเพิ่มรายวิชา  ประจำภาคการศึกษา
ฤดูร้อน / 2559  (กรณีนักศึกษาเก่า)

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560

วันเสาร์ที่  10 –
อาทิตย์ที่  11  มิถุนายน  2560

สอบประมวลความรู้  (Comprehensive)  ภาคการศึกษาที่  2/2559

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน –
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

นักศึกษาขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2558
ผ่านระบบ eService

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

วันเสาร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 2
กรกฎาคม 2560

สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559

วันอาทิตย์ที่ 2 – วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ eService

วันอาทิตย์ที่ 2 – วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ eService

วันอาทิตย์ที่ 2 – วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2560  ผ่านธนาคารที่กำหนด

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560

วันหยุดวันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2560

วันหยุดวันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560

วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่  7/2560

วันจันทร์ที่ 24 – วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ e-Service  รอบแรก

วันเสาร์ที่ 29 –อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559

วันศุกร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 7
สิงหาคม 2560

นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ e-Service  รอบที่ 2

วันศุกร์ที่ 4, วัน วันจันทร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่  8/2560

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2560  (ช่วงเช้า)

เปิดภาคการศึกษาที่  1/2560หมายเหตุ 
-  ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง


ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662