ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

 • วันสุดท้ายของการส่งตรวจรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการคัดลอกวรรณกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

 • นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

 • วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ iStudent ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

 • วันสุดท้ายของการส่งตรวจรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการคัดลอกวรรณกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันเสาร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

 • นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

 • วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ iStudent ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

 • วันสุดท้ายของการส่งตรวจรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการคัดลอกวรรณกรรม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

 • นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

 • วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ iStudent ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคสมทบ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561

วันเสาร์ที่  6  - วันอาทิตย์ที่  7  ตุลาคม  2561

 • สอบกลางภาคประจำปีการศึกษาที่ 1/2561  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอาทิตย์ที่  21  ตุลาคม  2561

 • โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา   ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 1

วันเสาร์ที่  15  - วันอาทิตย์ที่  16  ธันวาคม  2561

 • สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม – วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา    ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 2

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

 • - สอบประมวลความรู้  (Comprehensive)  ครั้งที่  1/2561
 • - สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  ครั้งที่  1/2561

วันเสาร์ที่  2  - วันอาทิตย์ที่ 3  มีนาคม  2562

 • สอบกลางภาคประจำปีการศึกษาที่ 2/2561  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 1

วันเสาร์ที่  18  - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม  2562

 • สอบปลายภาคประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 2

วันเสาร์ที่  1  มิถุนายน  2562

 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่  29  - วันอาทิตย์ที่  30  มิถุนายน  2562

 • สอบกลางภาคประจำภาคฤดูร้อน/2561  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

 • สอบประมวลความรู้  (Comprehensive)  ครั้งที่  2/2561
 • สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  ครั้งที่  2/2561

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา  ประจำภาคฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 1

วันเสาร์ที่  27  - วันอาทิตย์ที่ 28  กรกฎาคม  2562

 • สอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน/2561  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา  ประจำภาคฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 2

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2562

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ภาคสมทบ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)