ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

 • วันสุดท้ายของการส่งตรวจรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการคัดลอกวรรณกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

 • นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

 • วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ iStudent ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

 • วันสุดท้ายของการส่งตรวจรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการคัดลอกวรรณกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันเสาร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

 • นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

 • วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ iStudent ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

 • วันสุดท้ายของการส่งตรวจรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการคัดลอกวรรณกรรม ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

 • นักศึกษาส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

 • วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ iStudent ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

 

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2560

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 20  สิงหาคม  2560

 • เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560


วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560  
 • โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2560
วันเสาร์ ที่ 14 – อาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560
 • สอบกลางภาคประจำปีการศึกษาที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560   
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน –
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560  
 • ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ eService 
  รอบแรก

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560  
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560   
 • โครงการอบรมการใช้  Template และรูปแบบการเขียน
  วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ครั้งที่  1

วันเสาร์ที่ 23 – อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
 • สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559

วันพุธ ที่  27-วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2560   
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ
  eService รอบ  2

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561   
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561

วันเสาร์ที่ 13  มกราคม 2561  
 •   เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560

วันเสาร์ที่ 20 – อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 
 • สอบประมวลความรู้  (Comprehensive) 
  และสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)
  ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2561

วันเสาร์ที่ 10 – อาทิตย์ที่  11  มีนาคม 2561  
 •  สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
  วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561                          
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  3/2561
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561  
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2561

วันอังคารที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-Service 
  รอบแรก
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 
 • โครงการอบรมการใช้  Template และรูปแบบการเขียน
  วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ครั้งที่  2

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2561

วันเสาร์ที่ 20 – อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 
 • สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม –
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
 • ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ผ่านระบบ eService 
  รอบ  2

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 
 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

วันเสาร์ที่ 9 – อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
 • สอบประมวลความรู้  (Comprehensive) 
  และสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)
  ครั้งที่ 2/2560

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2561

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน –
 • สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560

อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561                        
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561   
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่  7/2561

วันจันทร์ที่ 23 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2560  - 
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและ
  อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ
  e-Service  รอบแรก

วันเสาร์ที่ 28 –อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561     
 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560
วันศุกร์ที่ 3 – วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561        
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและ
  อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2560 ผ่านระบบ
  e-Service  รอบที่ 2
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561                      
 •    ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่  8/2560
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561                        
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ภาคสมทบ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561

วันเสาร์ที่  6  - วันอาทิตย์ที่  7  ตุลาคม  2561

 • สอบกลางภาคประจำปีการศึกษาที่ 1/2561  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันอาทิตย์ที่  21  ตุลาคม  2561

 • โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา   ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 1

วันเสาร์ที่  15  - วันอาทิตย์ที่  16  ธันวาคม  2561

 • สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม – วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา    ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 2

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

 • - สอบประมวลความรู้  (Comprehensive)  ครั้งที่  1/2561
 • - สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  ครั้งที่  1/2561

วันเสาร์ที่  2  - วันอาทิตย์ที่ 3  มีนาคม  2562

 • สอบกลางภาคประจำปีการศึกษาที่ 2/2561  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 1

วันเสาร์ที่  18  - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม  2562

 • สอบปลายภาคประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 2

วันเสาร์ที่  1  มิถุนายน  2562

 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่  29  - วันอาทิตย์ที่  30  มิถุนายน  2562

 • สอบกลางภาคประจำภาคฤดูร้อน/2561  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

 • สอบประมวลความรู้  (Comprehensive)  ครั้งที่  2/2561
 • สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  ครั้งที่  2/2561

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา  ประจำภาคฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 1

วันเสาร์ที่  27  - วันอาทิตย์ที่ 28  กรกฎาคม  2562

 • สอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน/2561  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562

 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา  ประจำภาคฤดูร้อน/2561 ผ่านระบบ eService   รอบที่ 2

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2562

 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ภาคสมทบ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)