ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
Vision/Missionวิสัยทัศน์ (Vision)
.............................................................................
บัณฑิตวิทยาลัย มห
าวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นองค์กรกำกับมาตรฐาน ประสานงานดำเนินงาน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเป็นเลิศ
และเป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นผู้นำมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคใต

 พันธกิจ (Mission)

..................................................................

1.  สนับสนุนและประสานงานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะและ
     วิชาร่วมอย่างมีคุณภาพทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติการและเป็นที่ยอมรับของสังคม
2.  กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ กำกับมาตรฐานหรือคุณภาพภายใต้
     นโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นใจว่าผลผลิตได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม
     และประเทศชาติ
3.  สร้างเสริมความแข็งแกร่งของงานด้านวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานค้นคว้าวิจัยต่างๆ
4.  บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสาขาวิชาร่วมระดับบัณฑิตศึกษาสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th