ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
อาจารย์ประจำ
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 
   - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ed.D.)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)
     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (M.Ed.&CI.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
    
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D. Business Administration)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (M.P.A.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(GD.CI)
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662