ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ประวัติความเป็นมา

      
      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 ได้ตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการที่จะสนองตอบต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สนองตอบต่อความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษาตามนัยของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น จึงได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

   หลักสูตร
ปีที่เปิดสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2544
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2547
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พ.ศ. 2550
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
พ.ศ. 2551
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
พ.ศ. 2552
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2554


 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662