ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ข้อมูลและสถิติ

1. จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2557


2. จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2556 ( ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)


 


ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662