ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ข้อมูลและสถิติ

1. จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2557


2. จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2556 ( ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)


 


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th