ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ

 

ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วิมล งามยิ่งยวด
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำฝ่ายบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 662
E-mail :  wimol@hu.ac.th
การศึกษา :  ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ชื่อ - สกุล :  นายเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
ตำแหน่ง :  นักวิจัย
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 661
E-mail :  jedsarid@hu.ac.th
การศึกษา

:  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ชื่อ - สกุล :  นางสาวพรธิดา ระยับแสงมงคล
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 662
E-mail :  porntida@hu.ac.th
การศึกษา

:  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662