ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
 

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์
ผอ.หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
ผอ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  รัตนากีรณวร
ผอ.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์
ผอ.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th