ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


เอกสารสำหรับการเทียบโอน 9 มาตรฐาน

วิธีการตรวจสอบผลการเทียบโอน


แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10)
  2. แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ(ยกเลิก ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เลขที่ ศธ ๕๑๐๓.๒/๖๐๖ และใช้เอกสารในข้อ 3 แทน)
  3. แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ (ใหม่)
  4. แบบฟอร์มคีย์ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาส่งคุรุสภา
  5. แบบฟอร์ม Pay at Post

  * คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา *


การขอรับรองความรู้ (การเทียบโอน ทดสอบ และฝึกอบรม)


 

• เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ "ใบประกอบวิชาชีพครูกับการพัฒนาครูสู่เส้นทางครูมืออาชีพ"
   บรรยายโดย คุณรจนา วงศ์ข้าหลวง (รักษาการเลขาธิการคุรุสภา) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556

• สถาบันผลิตครูที่ร่วม MOU กับคุรุสภา (มหาวิทยาลัยหาดใหญ่อยู่ในลำดับที่ 82) ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556

• ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th