Staff / บุคลากร


อาจารย์วิมล งามยิ่งยวด

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา

โทร. 074-200300 ต่อ 661

E-mail : wimol@hu.ac.th

การศึกษา :
 • ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นางสาวพรธิดา ระยับแสงมงคล

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ

  โทร. : 074-200300 ต่อ 662

  E-mail : porntida@hu.ac.th

  การศึกษา :
 • วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 •