ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา
ดาวโหลดวารสาร
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู้ตามทัศนะ
ของ ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3

:: วสันต์ สาและอาแร สุจิตรา จรจิตร และช่อลดา พันธุเสนา ::
สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
ในจังหวัดพัทลุง

:: สุริยศักดิ์  วรกาญจนานนท์   สุจิตรา  จรจิตร   และดวงจิต  แก้วอุบล::
ความคาดหวังตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงท่องเที่ยวของการบริหาร
ตลาดน้ำคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

:: อรุณพร  อธิมาตรไมตรี   นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว   และ
สุเทพ  ทิพย์ธารา::
ผลของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยการเต้นแอโรบิกควบคู่กับการใช้โปรแกรมฝึกด้วยน้ำหนัก

:: อรุณสิทธิ์  แซ่ลิ่ม   อนันต์  ทิพยรัตน์   และ เรวดี  กระโหมวงศ์ ::
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
กลุ่มช่วยรายบุคคล กับการสอนแบบปกติ

:: จิราภรณ์  นวลละออง   ประยูร  เทพนวล   และจุไรศิริ  ชูรักษ์ ::
คุณภาพชีวิตนักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

:: เจตนสฤษฎิ์  สังขพันธ์   วัชรี  จรูญวงศ์   และเก็ตถวา  บุญปราการ ::
ปัจจัยและกลไกที่เอื้อต่อการก่อตั้งกลุ่มธนาคารปลาและการขยายเครือข่าย
ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังในทะเลสาบสงขลา

:: เก็ตถวา  บุญปราการ   อภิรักษ์  จันทวงศ์   เอมอร  เจียรมาศ  
เจตน์สฤษฎิ์  สังขพันธ์   และนันทรัฐ  สุริโย ::
นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์วรรณนาระดับปฐมวัยใน
จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558

:: ปฐมบุตร แก้วสมนึก   และฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว ::
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในรายวิชาการขาย 1 ระหว่างการเรียนด้วย
เทคนิคทีมเกมแข่งขันกับเทคนิคร่วมกันคิดของนักเรียนระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

:: จรรจิรา สมานเดชา   จุไรศิริ ชูรักษ์   และนพเก้า ณ พัทลุง ::
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าในธุรกิจให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของผู้บริโภคในเขตอำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

:: เบญจวรรณ  แก้วสวัสดิ์   พสุ  สัตถาภรณ์   และทัศนีย์  ประธาน ::
การวิจัยเชิงคุณภาพ : การสัมภาษณ์เจาะลึก
:: ปรีชา  เจริญกิจขจร ::
บทวิจารณ์หนังสือ “อนาคตอันเก่าแก่: บทเรียนจากวิถีธรรมชาติแห่งดินแดนธิเบตน้อย”
:: เจตน์สฤษฎิ์  สังขพันธ์   และเก็ตถวา  บุญปราการ ::

 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th