Contact Us / ติดต่อเรา


ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ


ตั้งอยู่ ชั้น 5 อาคารบริหารธุรกิจ (HBS) เลขที่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7420-00300 ต่อ 661-662 โทรสาร 0-7420-0384

http://graduate.hu.ac.th/

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ