ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
You are visitor number
2741
Since June 9, 2011
 
วันที่สอบ
เวลา /
สถานที่
ชื่อเรื่อง
นักศึกษา
29 เม.ย. 60
09.00-12.00 น.
ห้องประชุม
กัปตัน
สภาพและแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นาถนารี
ชนะผล
29 เม.ย. 60
13.30-15.30 น.
ห้องประชุม
กัปตัน
สภาพ ปัญหา และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ความผูกพัน ในการปฏิบัติงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทย
สุดาพร
ทองสวัสดิ์
30 เม.ย. 60
13.00-15.00 น.
ห้องประชุม
กัปตัน
การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
พิเศษเฉพาะกิจ
อภิวรรณ
ยอดมงคล
30 เม.ย. 60 15.00-18.00 น.
ห้องประชุม
กัปตัน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารเชิงกลยุทธ์
ของสำนักงานการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
สุกรี
แวมูซอ
       
 
หากท่านใดสนใจเข้าร่วมฟัง
สามารถแจ้งชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ
 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จัดโดย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
(ระหว่างวันที่ 20-21ตุลาคม 2559)
   
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เทคโนโลยี
กับการบริหารจัดการ จัดโดย มหาวิทยาลัย
การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น
(ปิดรับบทความ 10 พฤษภาคม 2559)
   
 
 
 
 
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)
   
กำหนดการลงทะเบียนประจำภาค
การศึกษาที่ 1/255
8
   
กำหนดการลงทะเบียนประจำภาค
การศึกษาฤดูร้อน/2557
   
ประกาศสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ ภาคข้อเขียน(ครั้งที่2)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประจำปี 2556

 
 
พิธีประทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662