You are visitor number
30374
Since June 9, 2011
 
 
พิธีประทาน ปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556
โครงการการเขียนรายงาน
และบทความทางวิชาการ
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
วันที่ 5 ตุลาคม 2556
โครงการสัมมนาวิชาชีพคร
ูกับการเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21ฯ
โครงการศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการองค์กร
ส่วนท้องถิ่น
วันที่ 11 - 14 กันยายน 2556
พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิืตศึกษา
วันที่ 17 สิงหาคม 2556

  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
        ต่อประจำปีการศึกษา 2557

 


รายชื่อผู้ที่ผ่านการเทียบโอนความรู้
       ตามมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่76


รายชื่อผู้ที่ผ่านการเทียบโอนความรู้
       ตามมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่74
 

 


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ
        ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
        (12 มี.ค.57)

 
รายวิชาภาคฤดูร้อน /2556
        (รายวิชาแยกตามหลักสูตร)
   
   
   
   
   
   
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8