ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
19  พฤษภาคม 2561 15.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในอำเภอหาดใหญ่

กัลยา
กิตยวัฒน์
31  พฤษภาคม 2561 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมขนาดกลางในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปาณิสรา
อินทศิริ 
9 มิถุนายน 2561 11.30 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา

นายนิรันดร์ 
สูโดด
9 มิถุนายน 2561 13.00 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร

สภาพปัญหาของผู้บริหารในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

ฟาดีละ
ยีหมัด
23  มิถุนายน 2561 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

นาถนารี
ชนะผล