คำสั่ง

ข่าวประกาศ

 

 

 

ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
23  มิถุนายน 2561 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกัปตัน

สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

นาถนารี ชนะผล
24  มิถุนายน 2561 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกัปตัน

การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหาร
งานวิชาการที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้่

นวรัตน์ ไวชมภู
30 มิถุนายน 2561 09.00 - 11.30 น.
ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางมัน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ธิติสรณ์ ณ แฉล้ม

30 มิถุนายน 2561

12.00 – 14.30 น.
ณ  ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ความคาดหวังของผู้ปกครอบที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สุณี อุปมา 
7 กรกฎาคม 2561 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกัปตัน
การสังเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรณิกา เพชรนุ้ย
17 กรกฎาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ภัตราพร ชนะการณ์