You are visitor number
4871
Since June 9, 2011
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2557
 
ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว.
ประจำปี 2558 ปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 5
   
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9the 3rd ICADA 2014-SSIS

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อประจำปีการศึกษา 2557การลงทะเบียนภาคการศึกษาที่
1/2557


การเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
การสอบประมวลความรู้ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
การสอบประมวลความรู้ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวล
ความรู้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต


 


ทั้งหมด >>    

 
 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8