คำสั่ง

ข่าวประกาศ

 

 

 

ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
14 กันยายน 2561 09.00 - 12.00 น.
ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา พนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานภาคใต้ตอนล่าง มารีนา  อาแว
19 กันยายน 2561 09.00 - 10.30 น.
ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์
การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนต่อแนวทางการป้องกันอาชญากรรมบริเวณพื้นที่ปลอดภัย วีริยา  โชติวงศ์
19 กันยายน 2561 10.30 - 12.00 น.
ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เบตง จ.ยะลา ศศินกานต์  วิเศษสังข์
19 กันยายน 2561 13.00 - 14.30 น.
ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดตรัง ณัฎฐ์นรินทร์ สุขลิ้ม
19 กันยายน 2561 14.30 - 16.00 น.
ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์
ประสิทธิภาพในการทำงานของผู้รับเหมาขนส่งสินค้า CDC หาดใหญ่ ตามทัศนะของพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ในเขตจังหวัดสงขลา
ภาณุวัฒน์  จันทร์ประสิทธิ์
22 กันยายน 2561

13.00 – 16.00น.

ห้องประชุมกัปตัน

กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มัสนะห์  สารี
22 กันยายน 2561

09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 จันทนา  ช่วยเรือง
22 กันยายน 2561

12.00 – 14.00 น.

ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ พนารัตน์  ยาพันธ์
22 กันยายน 2561

14.00 – 16.00 น.

ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เวชยันต์  สรรพเศียร