ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
26 พฤศจิกายน 2560 11.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พระมหาสุชาติ เจ้า     
3 ธันวาคม 2560 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โซนเศรษฐกิจ
จังหวัดสงขลา

พระชรอ ยากองโค
3 ธันวาคม 2560 15.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ชุติมา ศิริไพรวัน