Announcement /ข่าวประกาศ

 

 

 

ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
13 กันยายน 2560 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
การบริหารคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเอกภาพ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เจริญ ยะดี
13 กันยายน 2560 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
อุศมาน หลีสันมะหมัด
15 กันยายน 2560 08.30 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
คุณภาพชีวิตในการทำงานของสำนักงานในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5
ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิรัญญา นิลพันธ์
15 กันยายน 2560 10.30 - 12.30 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
การตัดสินใจเลือกผู้นำของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อังศุพร บิลหมัน
15 กันยายน 2560 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 9

อรวรรณ นุ่นร่ม

***หากท่านใดสนใจเข้าร่วมฟัง สามารถแจ้งชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ