คำสั่ง

ข่าวประกาศ

 

 

 

ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
17 กรกฎาคม 2561 09.00 – 12.00 น.
  ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ภัตราพร ชนะการณ์
19 สิงหาคม 2561

09.00 - 11.30 น.
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สภาพ ปัญหา การดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษายะลา เขต 3 จิรารัตน์ อินมณเทียร 
19 สิงหาคม 2561

12.00 – 14.30 น.

ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 กชพรพรรณ  สุทธิหิรัญพงศ์ 
19 สิงหาคม 2561 14.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อชิรญาณ์  แซ่เซ่น