You are visitor number
3126
Since June 9, 2011
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 5
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9the 3rd ICADA 2014-SSIS
     

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อประจำปีการศึกษา 2557การลงทะเบียนภาคการศึกษาที่
1/2557


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
การสอบประมวลความรู้ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
การสอบประมวลความรู้ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวล
ความรู้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตรายชื่อผู้ที่ผ่านการเทียบโอนความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่76

 


ทั้งหมด >>    

   
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8