Announcement /ข่าวประกาศ

 

 

 

ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
20 ตุลาคม 2560 08.30 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมกัปตัน
ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์กร กับประสิทธิผลองค์การของ
เทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
กิตติ์รวี เลขะกุล
20 ตุลาคม 2560 10.30 - 12.30 น.
ณ ห้องประชุมกัปตัน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับบทบาทหน้าที่ของ
นายอำเภอในประเทศไทย
กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์
27 ตุลาคม 2560 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
คการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาดนตรี
เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล
จิรวัฒน์ เดชเส้ง

***หากท่านใดสนใจเข้าร่วมฟัง สามารถแจ้งชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ