ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
12 มกราคม 2561 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เนตรชนก สันฐมิตร
26 มกราคม 2561 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม กัปตัน

กระบวนการบริหารจัดการวงดนตรีไทยเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อภินันท์ พฤกษะศรี