ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
24 มีนาคม 2561 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
ของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนปะเหลี่ยน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เวชยันต์ สรรพเศียร
24 มีนาคม 2561 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร
งานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต 1
พนารัตน์ ยาพันธ์
24 มีนาคม 2561 15.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1
จันทนา ช่วยเรือง
25 มีนาคม 2561 13.00-15.00 น
ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา
อภิสรา กังสังข์
1  เมษายน 2561 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5
จังหวัดชายแดนใต้
สุนทรี แดงแก้ว
7  เมษายน 2561 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยภาคใต้
กัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูน
7  เมษายน 2561 15.00-18.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
ดรรชนี  จิตคำรพ