ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
3 มีนาคม 2561 13.30 – 15.30 น.
ณ  ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ผลกระทบการบริหารลูกหนี้ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนราธิวาส
เสาวนีย์ สงวนวงศ์ภักดี
11 มีนาคม 2561 08.30 – 10.30 น.
ณ  ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค
ในธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อัสนา สาเมาะ
11 มีนาคม 2561 10.30 – 12.30 น.
ณ  ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการตัดสินใจซื้อชุดกีฬาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รวมศักดิ์ แซ่เฮง
11 มีนาคม 2561 13.30 – 15.30 น.
ณ  ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง
นงนุช หวันชิตนาย