คำสั่ง

ข่าวประกาศ

 

 

 

ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
23 พฤศจิกายน 2561 09.00 - 11.00 น.
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1

ษรวดี  จำปา
25 พฤศจิกายน 2561

09.00 – 10.30 น.

ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต3 อัยรีน  เจริญมณี
25 พฤศจิกายน 2561

10.30 – 12.30 น.

ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คุณลักษณะของผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนสามัญสอนศาสนาอิสลาม ตามความต้องการของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา วันอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ
25 พฤศจิกายน 2561

13.00 – 14.30 น.

ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ชัยศักดิ์ ขาวสังข์