คำสั่ง

ข่าวประกาศ

 

 

 

ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
17 สิงหาคม 2561

13.00 - 15.00 น.
ห้องประชุมกัปตัน

โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย นุกูล  ชิ้นฟัก
17 สิงหาคม 2561

15.00 - 17.00 น.
ห้องประชุมกัปตัน

ธรรมาภิบาลวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย กิตติ์รวี  เลขะกุล
17 สิงหาคม 2561

12.30 – 14.30 น.

ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รัตติกาล  บุญเทพ
17 สิงหาคม 2561

14.30 – 16.30 น.

ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

บุญพา โสสนุ้ย
18 สิงหาคม 2561 10.00 - 12.00 น.
ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา พนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานภาคใต้ตอนล่าง มารีนา  อาแว
19 สิงหาคม 2561

12.00 – 14.30 น.

ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 กชพรพรรณ  สุทธิหิรัญพงศ์ 
19 สิงหาคม 2561

09.00 - 11.30 น.
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สภาพ ปัญหา การดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษายะลา เขต 3 จิรารัตน์ อินมณเทียร 
19 สิงหาคม 2561 14.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อชิรญาณ์  แซ่เซ่น