ตารางสอบ

วันที่สอบ เวลา/สถานที่ ชื่อเรื่อง นักศึกษา
3  พฤษภาคม 2561 09.00-11.00 น.
ณ ห้อง 8301 คณะรัฐศาสตร์ อาคารภูเก็ต
A case study of  Guinean  living in Thailand perception 
about  president  alpha  conde political  leadeashipstyle
2010-2018
Moussa
Sacko
13  พฤษภาคม 2561 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

สุกฤตา
วัฒนเกษมสกุล